Archive for the ‘NIE PIS!’ Category

Ostatni „11 Listopada” ?

Listopad 11, 2007

UEzloty

Dzisiaj obchodzimy uroczyście Święto Niepodległości Polski – Święto Odrodzenia, po- jak to – twierdzi propaganda – 123 latach niewoli… A to, że podczas tych 123 lat mieliśmy: Księstwo Warszawskie (1807- 1813) i Królestwo Polskie (1815-1830), gdzie Polska istniała, co prawda w okrojonej formie, ale z własną armią, skarbem, władzą i administracją – propaganda skrzętnie pomija… Teraz mamy jedenastego listopada…. Ustanowione przed II Wojną Światową w 1937 roku, przez piłsudczyków i obchodzone tylko raz – też nikomu nie przeszkadza.. Po rozwiązaniu przez Piłsudskiego w 1933 roku przedwojennej prawicy narodowej, Obozu Wielkiej Polski (250 000 tys członków!), lewica piłsudczykowska całkowicie zawładnęła państwem polskim, doprowadzając swoją polityką, do IV rozbioru…

Obecnie lewica piłsudczykowska (Prawo i Sprawiedliwość) podpisała ręką prezydenta Lecha Kaczyńskiego haniebny dla Polski tzw. Traktat Reformujący w dniu 18 października w Lizbonie, na mocy którego powstaje w Europie super państwo zwane za dwa lata Unią Europejską, z jednym prezydentem, jednym ministrem spraw zagranicznych, nadrzędnością prawa europejskiego nad polskim i – w dużej mierze- likwidacją suwerenności Polski. Tę haniebną rzecz potwierdzi w dniu 13 grudnia obecny rząd Platformy Obywatelskiej… Na przeszłość pozostanie spór, czy był to V rozbiór Polski, czy też nie.. Pozostały również głupstwa i nieistotne rzeczy w postaci pierwiastka i Joaniny, które nie mają wielkiego wpływu na rzeczy istotne…. Nie będzie również veta w wielu sprawach..

Jens-Peter Bonde, europarlamentarzysta z Danii powiedział:” rozwiązania proponowane w tzw. traktacie reformującym są niebezpieczne. Nie tędy droga! Regulacje te dają niejako zielone światło dla powstania superpaństwa. Ale to jest twór, który będzie niedemokratyczny. Dlaczego? Spójrzmy chociażby na nowe rozwiązania dotyczące Komisji Europejskiej. Po pierwsze liczba komisarzy( KOMISARZY!!!) zostanie zmniejszona o 1\3. Oznacza to, że co trzecie państwo Unii nie będzie miało swojego przedstawiciela w unijnym rządzie. Ale znacznie bardziej niebezpieczne jest to, że komisarze mają być wybierani kwalifikowaną większością głosów przez Radę Unii, a nie tak jak teraz wskazywani przez rządy. Nie wchodząc w zawiłości tego procesu, efekt będzie taki, ze będą oni całkowicie oderwani od rządów i obywateli swoich krajów. Podsumowując: decyzje, które powinny być podejmowane przez społeczeństwa, będą zakulisowo podejmowane przez cywilnych urzedników, na których wybór w praktyce nie będziemy mieli żadnego wpływu”(!!!).

Podobnie mówi Alistair Tebbit, ekspert ośrodka analitycznego Open Europe:” Traktat Reformujący to zamach na niepodległość państw członkowskich. Od dawna wiemy, ze jest to dokument, który się niemal niczym nie różni od tzw. Konstytucji Europejskiej.(…) Obecna formuła została wymyślona po to, żeby nie przeprowadzać referendów i wprowadzić „ konstytucję” tylnymi drzwiami. Jeśli traktat zostanie przyjęty, państwa członkowskie zostaną pozbawione prawa decydowania w wielu istotnych dla siebie kwestiach. Nas Brytyjczyków najbardziej niepokoi to, ze zostaniemy pozbawieni możliwości weta w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości”(!!!)

Nie chce dalej analizować zła wynikającego z podpisanego wstępnie przez Polskę Traktatu Reformującego ręką prezydenta ( a może wkrótce gubernatora!) Lecha Kaczyńskiego, chce tylko powiedzieć, że jest ironią losu, i nagrywaniem się z naszych przodków, którzy przez tysiąc lat tworzyli państwo polskie z różnym skutkiem i ginęli na wszelkich możliwych frontach a OBECNA EKIPA OBCHODZI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, GDY TYMCZASEM TEJ NIEPODLEGŁOŚCI POZBAWIŁA PAŃSTWO POLSKIE PODPISUJĄC TRAKTAT REFORMUJĄCY(????!!!)…

Wróćmy do jedenastego listopada…

W dniu 27 października 1917 roku, została powołana przez cesarzy niemieckiego i austriackiego organ najwyższej władzy państwowej Królestwa Polskiego ( do chwili objęcia tronu przez króla lub regenta)- Rada Regencyjna, której zadaniem było stworzyć podstawy administracji i wojska przyszłego państwa polskiego

Wynikało to z tzw. Aktu 5 listopada 1916 roku, który zapowiadał utworzenie w przyszłości z ziem odebranych Rosji państwa polskiego o ustroju monarchicznym. 6 grudnia 1916 roku generalni gubernatorzy – warszawski i lubelski- ogłosili Rozporządzenie o Tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie Polskim, jako reprezentacji „ ziem i kół zawodowych w obrębie obu Jenerał-Gubernatorstw; Tymczasowa Rada Stanu miała współdziałać w tworzeniu dalszych „urządzeń państwowych w Królestwie Polskim” i armii polskiej; w jej skład weszło 25 członków mianowanych przez gubernatorów – przewodniczył jej wybierany ze swojego grona Marszałek Koronny.

Rada zebrała się po raz pierwszy 14 stycznia 1917 roku i następnego dnia wygłosiła orędzie do narodu i jako najważniejsze zadania wymieniała: przygotowanie Sejmu Ustawodawczego, opracowanie konstytucyjnych zasad państwowości oraz stworzenie armii.Przypominam, ze był to rok 1917, a nie 1918 listpad….

Organem wykonawczym TRS był Wydział Wykonawczy(rząd), który składał się z departamentów: Skarbu, Spraw Politycznych, Spraw Wewnętrznych, Gospodarstwa Społecznego, Pracy, Sprawiedliwości, Wyznań Rel. I Oświecenia Publicznego oraz Komisji Wojskowej.

W uchwalonym przez TRS w sierpniu 1917 roku „Projekcie tymczasowej organizacji naczelnych władz państwowych” pojawił się projekt utworzenia Rady Regencyjnej, początkowo w 5-cio osobowym składzie: Kakowski, Lubomirski, Piłsudski, Tarnowski oraz Niemojowski. Po kryzysie przysięgowym odrzucono Piłsudskiego( internowany,) Niemojewski- utracił popularność w społeczeństwie, a na Tarnowskiego nie zgodziły się Niemcy..

Ostatecznie RR pozostała w składzie: książę Zdzisław Lubomirski, prymas Polski, arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski i hrabia Józef Ostrowski. Kancelarię Rady stanowił Gabinet Cywilny- kierował nim sekretarz Rady ks. prałat Zygmunt Chełmicki.

Intromisja Rady Regencyjnej odbyła się 27X 1917 roku w katedrze Św.. Jana oraz na Zamku Królewskim w Warszawie; nabożeństwo odbyło się w obecności reprezentantów wszystkich ugrupowań politycznych z trzech zaborów. Regenci urzędowali na Zamku Królewskim( z inicjatywy abpa Kakowskiego zrzekli się uposażeń), wywieszono biało czerwony sztandar. Na premiera powołano Jana Kucharzewskiego, który zaczął swoje urzędowanie 2 stycznia 1918 roku i przystąpił do tworzenia armii, która mu podlegała, a dowódcą został gen. gubernator H. von Besler. Rząd przystąpił do przejmowania poszczególnych gałęzi administracji, zadbał o powrót do kraju emigrantów wojennych ze Wschodu i zajął się aprowizacją w warunkach wojennych..

Gdy państwa centralne oddały Ukraińcom część Królestwa Polskiego ( powiaty: tomaszowski, hrubieszowski oraz część powiatów chełmskiego, zamojskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego) RR zdecydowała się na wydanie odezwy protestacyjnej i dymisję rządu Jana Kucharzewskego. W odezwie czytamy:” Podnosimy przed Bogiem i przed światem(…) głos nasz, protestując przeciwko nowemu rozbiorowi, odmawiając mu swojego uznania, piętnując go jako akt przemocy”.

Szefem kolejnego gabinetu, powołanego 4 kwietnia, został Jan Kanty Steczkowski. Powołał on Radę Stanu, czyli taki quasi –parlament. Jej projekty stały się podstawą dla późniejszych dekretów Naczelnika Państwa. W tym okresie polskie już było szkolnictwo, sądownictwo, służba zdrowia, administracja, więziennictwo .Polacy tworzyli też nieoficjalne struktury terenowe, które – w ramach mężów zaufania MSW – pomagały w powrotach do Polski osobom wysoko wykwalifikowanym i właścicielom własności…

Rada Regencyjna w dniu 7 października 1918 roku wystąpiła z orędziem do narodu, w którym jednoznacznie zadeklarowała niepodległość Polski, a pięć dni późnij pozbawiła generał- gubernatora Beslera naczelnego dowództwa nad Polską Siłą Zbrojną (Polnische Wehrmacht). Generał Besler uciekł motorówką Wisłą do Torunia..

I TO WŁAŚNIE TEN DZIEŃ – jeśli już – POWINIEN BYĆ DNIEM NIEPODLEGŁOŚCI!!!!

A nie 11 listopada….

Jeszcze 25 października powołano rząd Józefa Świeżyńskiego, który jako pierwszy nie starał się o akceptację władz okupacyjnych niemieckich i austro- węgierskich…

Rada Regencyjna 11 listopada 1918 roku jedynie przekazała naczelne dowództwo nad wojskiem polskim brygadierowi (a co nie było polskich generałów?) Józefowi Piłsudskiemu (?????), następnego dnia powierzyła mu misję stworzenia rządu, ale wobec nacisków czerwonej ulicy kłóconej przez działaczy wszelkich lewicowych partii, zrezygnowała z tego zamiaru i 14 listopada 1918 roku rozwiązała się mocą własnego dekretu. Na podstawie dekretu Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią w Królestwie Polskim przejął Józef Piłsudski. W dniach 14-22 listopada był formalno- prawnym Regentem Królestwa Polskiego, mimo, że nigdy takiego tytułu nie użył. Dopiero 22 listopada przyjął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa i zmienił nazwę państwa z Królestwa Polskiego na Rzeczpospolitą Polską, przesądzając tym samym o republikańskim i demokratycznym charakterze państwa polskiego…

Czy to wszystko było zaplanowane – myślę, ze tak! Po I Wojnie Światowej, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności likwidowano w Europie monarchie i wprowadzano władze ludu demokratycznego , tworząc w Europie chaos i nieporządek… Myślę, że to robota masonerii i wszelkiego kuglującego wolnomularstwa, którego- ma się rozumieć – nie ma… Ale to inny temat!

Nie przypadkiem, prawie wszyscy współpracownicy towarzysza Piłsudskiego (ps. Ziuk) –to członkowie masonerii zdelegalizowanej dopiero w 1938 roku dekretem prezydenta…

Rada Regencyjna, była proniemiecka, ale prawicowa; Józef Piłsudski był proniemiecki, ale lewicowy… Co sprawiło, ze właśnie on stanął na czele państwa i właśnie ta Rada przekazała mu władzę?

Legiony służyły Niemcom i Austriakom do wywołania w Królestwie Polskim obłędnego, ze swej natury powstania przeciwko Rosji… Groziło to utopieniem mieszkańców Królestwa we krwi w interesie Niemiec i Austrii( 10 mln żołnierzy Mikołaja II!). Na szczęście Polacy nie byli głupi i nie poszli za propagandą Józefa Piłsudskiego i jego proniemieckich i pro austriackich legionów…

Dziwnym też jest, że mimo przegranej Niemiec i Austrii, a zwycięstwa Rosji, Francji i Anglii, popierający przegranych -Józef Piłsudski został Naczelnikiem Państwa Polskiego jako brygadier…. Czyżby trzymany był w Magdeburgu, właśnie na taką okoliczność???- w bardzo dobrych warunkach materialnych.?

I na zakończenie fragment testamentu Ignacego Paderewskiego, wielkiego Polaka, sponiewieranego przez Józefa Piłsudskiego, obrażanego i upokorzonego, sprowadzonego do roli pionka przez tow. Ziuka:” Krzywdy doznane, a doznałem ich wiele, po chrześcijańsku przebaczam. Nie mogę tylko przebaczyć tym pysznym i nikczemnym, co myśląc jedynie o korzyściach osobistych i wywyższeniu własnym, prowadzili i prowadzą ojczyznę do zguby, a naród do upodlenia. Sam Bóg im tego nie wybaczy”(!!!).

I dlaczego tow. Ziuk powołał pierwszy rząd komunistyczny w Lublinie na czele z komunistą Daszyńskim, który to Daszyński w towarzystwie Niemieckiej Rady Żołnierskiej, wykładając karty na stół w kontekście walk we Lwowie powiedział:” Oni nas chcą pchnąć do wojny z bolszewikami, ale my na to nie pozwolimy. Bolszewicy zrobili to, co powinni byli zrobić w Rosji i my zrobimy podobnie w Polsce”(!!!!).

Po tej wypowiedzi na ulice Warszawy wyszło pół miliona mieszkańców i tow. Ziuk musiał przyjąć „ rezygnację „ Daszyńskiego….

Uczmy się prawdziwej historii Polski, a nie historii spreparowanej na użytek legendy.. bo ona jest naprawdę nauczycielką polskiego życia politycznego A bajki zawsze pozostaną na zawsze bajkami!…

Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz…

Dlaczego obecny prezydent Lech Kaczyński ,do takiego propagandowego stopnia rozdmuchał sprawę pomordowanych w 1940 roku oficerów polskich w Katyniu, przed Świętem Niepodległości, wyczytując 14 000 pomordowanych przez oficerów Naczejlnego Komitetu Wnutriennych Dieł, a pominął innych – pomordowanych przez Niemców??

I dlaczego mówi się że pomordował ich wyłącznie Stalin, a pomija się, że pismo o tej haniebnej decyzji podpisali również: Woroszyłow, Mołotow, Mikojan.. a dopisali Kalinin” za” i Kaganowicz „za”..???

Może ktoś z czytelników, coś na ten temat wie…?

I dlaczego w okolicznościach niepodległości nie mówi się o Romanie Dmowskim, polskim mężu stanu (a nie mężyku), który w Wersalu był głównym architektem niepodległości Polski? I o Powstaniu Wielkopolskim, o Orlętach Lwowskich, o Powstaniach Śląskich, O Hallerach, Sikorskim, Rozwadowskim, i wielu innych – tylko głównie o Legionach, których hymn (I Brygady) przyjęła ostatnio armia polska???

Są jednak rzeczy na tym świecie, które się nawet filozofom nie śniły… To Orwell powiedział, ze „Kto panuje nad przeszłością, panuje nad teraźniejszością , kto panuje nad teraźniejszością , panuje nad przyszłością”..

Proszę z ciekawości popytać znajomych, czy coś wiedzą o opisanych przeze mnie wydarzeniach? A tego jest dużo więcej!…. I jakich ciekawych…. bo strasznie zakłamanych!

W końcu rządzą piłsudczycy! Aleksander Kwaśniewski też wychwalał Piłsudskiego i się z nim utożsamiał..

Zwycięzcy piszą historię…. I panują!

źródło: Blog Waldemara Rajcy

Reklamy

NIE dla państwa europejskiego!

Październik 20, 2007

Końcówka …

Październik 19, 2007

dsfs

Za dwa dni wybory, został jeden dzień agitacji, więc należało by napisac krótkie podsumowanie. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym tego spontanicznie powstałego bloga wyborczego, którego żywot dobiega końca. Mamy nadzieję, że choc w małym stopniu przyczynimy się do dobrego wyniku UPR i całego bloku KW LPR w Niedzielę. Proszę o jeszcze większą mobilizację na ostatnich metrach tego wyborczego maratonu i zaagitowanie rodziny i przyjaciół w tych ostatnich chwilach. Niestety musimy uczestniczyc w tym plugawym show demokracji medialno-plebiscytowej, ale jak żołnierz rzucony do nieprzyjaznego terenu postanowiliśmi nie narzekac i walczyc o jak największą przestrzeń wolności , którą będziemy mogli sami zagospodarowac.

Z bieżących newsów:

TVPIS odmówił wypuszczenia spotu KW LPR o Wojnie w Iraku… oczywiście sąd nie zdąży rozpatrzyc sprawy…. partia hegemoniczna już nas do tego przyzwyczaiła….

http://fakty.interia.pl/raport/wybory_2007/news/tvp-odmowila-emisji-spotow-lpr,996565

Co poza tym?

Partia hegemoniczna sprzedała resztki suwerenności Polski , podpisano „Trakat Reformujący” wprowadzający osobowośc prawną dla UE(powstaje państwo federacyjne) , ze unijnym odpowiednikiem ministra Spraw Zagranicznych UE, kartą praw podstawowych bez „spraw obyczajowych” ale z całym socjalem który zwalczy nasz „dumping” czyli konkurencyjnośc gospodarki. Ale ! Wywalczono mechanizm „z Joaniny” , który….. odwleka decyzję ..<śmiech na sali>

UPR jest za obroną cywilizacji Europejskiej, której fundamentem są kanony greckie/kreteńskie piękna i dobra, prawa rzymskiego i wolności jdenostki wywodzącej się z personalizmu Chrześcijańskiego:

Wolnośc- Volenti non fit iniuria czyli Chcącemu nie dzieje się krzywda

Własności która stanowi prawdziwy fundament wolności człowieka

Sprawiedliwości  Lex retro non agit czyli prawo nie może działac wstecz

To są fundamenty cywilizacji europejskiej, dlatego sprzeciwiamy się anty wartościom postmodernistycznym europejskich socjalistów!

„Cywilizacji Śmierci” gdzie niewinne nie narodzone życie jest gorzej traktowane niż życie winnego mordercy. Gdzie nieproduktywnych starców usuwa się ze społeczeństwa gdyż generują koszty przez rozbudowane systemy socjalne. Gdzie dąży się do monopolu politycznego, ekonomicznego przez redukowanie konkurencji między walutami i kulturowej hegemonii  anty wartości dążących do wyrwania człowieka z organicznych związków jak rodzina po to tylko aby łatwiej człowiekiem manipulowa i kontrolowac.

Pozostało nam liczyc na referendum..o ile nam pozwolą (co jest wątpliwe) ….może Brytyjczycy uwalą ten „chory wymysł lewicowych intelektualistów” jak powiedziała p. Małgośka Tatcherowa

To kolejne argumenty na głosowanie na KW LPR , nie ma inne opcji która da odpór tym centralistycznym szkodliwym nie tylko dla Polski ale i Europy zakusom kasty biurokratycznej UE.

Sempre Fidelis Liberati et Varitati!

fd

UPR partią mądrych kobiet

Październik 18, 2007

Debata Liderek w SUPERSTACJI – głosuj o godz. 20.10 !
W dzisiejszej „Debacie Liderek” w SUPERSTACJI Komitet Wyborczy LPR reprezentowała będzie znana zwolennikom wolnego rynku z licznych artykułów i tłumaczeń pani Kamila Pajer, współpracująca m.in. ze Stroną Prokapitalistyczną i Fundacją PAFERE.

Debata reklamowana jest przez SUPERSTACJE na ich stronie:
http://www.superstacja.com/

W programie udział wezmą m.in. panie Beger, Pitera, Szymanek-Deresz i Szczypińska.

W trakcie programu można będzie głosować (SMS) na reprezentantkę naszego Komitetu. Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w tym głosowaniu i przekazaniu tej informacji znajomym. W poprzednim tygodniu w podobnej debacie (mężczyzn) wziął udział prezes UPR Wojciech Popiela. Poparlo go 10 procent głosujących widzów, co dało trzecią pozycję za PO i LiD. (PiS, Samoobrona i PSL poniżej 5%).

SUPERSTACJĘ można oglądać za pośrednictwem sieci tv kablowych i tv satelitarnej.

ewr

NIE dla wojny kolonialnej!

Październik 14, 2007

1984

Październik 14, 2007

Kto jest kim?

Październik 13, 2007

Nowojorczykom też nie wolno głosować na przedstawiciela UPR?

Październik 6, 2007

w

Czesc. Mam na imie Konrad, mam 30 lat i mieszkam w USA. Od zawsze kibicowałem UPRowi i teraz nie zamierzam zwracac sie w strone socjalistów z Lid PiS czy PO. Masz moj głos tylko dla tego ze wiem jak sie zyje zwyklemu robolowi z zwyklej normalnej wolnej gospodarce rynkowej. Chce zeby i w mojej ojczyznie bylo tak samo i wtedy do Polski wróce.

Na razie czekam i głosuje na ciebie bo wlasciwie jako jedyny w okregu warszawskim mnie reprezentujesz. Mam nadzieje ze wygrasz. God bless. Pozdrawiam i zycze powodzenia. Wygraj dla Polski.

Dzięki!
Czy mogę opublikować Twój list na stronie głównej www.upr.org.pl?
Pozdrawiam
Wojtek

Dzieki za odpowiedz! Pewnie że możesz opublikowac mój list. Nie widze w tym nic złego ,a wręcz przeciwnie- mam nadzieję że odezwą sie też setki a może i tysiące emigrantów z USA czy UE. Może ci ludzie też mają dośc socjalizmu i bedą mieli tyle odwagi żeby powiedziec „stop” pseudoprawicowym socjalistom (PiS,PO) i lewakom z LiDu. Czas urwac łeb tej hydrze która doi Polakow jak krowę od 1989 roku.

Przepraszam za dośc luzny język ale ładnie w słowa już nie mam siły ubierac rzeczywistości widząc taki burdel w mojej Ojczyznie.

Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.

Konrad

PS: Aha, zapomnałem dodac że najwieksza gazeta polonijna w NY „Nowy Dziennik ” (www.dziennik.com) z 2go pazdziernika 07(wydanie papierowe), na stronie 15ej w artykule pt. „Polonio,oto twój wybór…”przedstawiła „najważniejszych kandydatów” do Sejmu i Senatu . i byli to:


PiS: Jarosław Kaczynski i Nelly Rokita

PO: Donald Tusk i Małgorzata Kidawa-Błońska

LID: Marek Borowski i Ryszard Kalisz

Samoobrona: Piotr Ikonowicz

Partia Kobiet: Manuela Gretkowska

PSL: Łukasz Foltyn


I to tyle.
Moje pytanie brzmi:
GDZIE DO KLINA MOROWEGO JEST WOJCIECH POPIELA?????


Mam ten egzemplarz, jeżeli potrzebujesz to chetnie wyślę kopię. Do gazeciny tej juz nawet dzwonic nie mam siły bo redakcja „leje” na sygnały od czytelnikow. Wiem, bo dzwoniłem w sprawie „polskich obozów śmierci” w marcu tego roku i NIC, żadnej reakcji. Konsulat RP w NY tez nie zareagował.


PS2: Kiedy uruchomicie paypal albo cos innego żeby wspomóc kampanie?????? Emigranci tez chcą wspomóc UPR!!

*

Co do „Nowego Dziennika” z N.Y. – widać miał powody by okłamywać swoich czytelników i musi uważać ich za nierozgarniętych, skoro sądzi, że nie widzą tej manipulacji. Dobrze to o wiarygodności tej gazety nie świadczy…

Co do wspierania UPR – jak się dowiedzieliśmy, forma „paypal” nie jest dopuszczalna przez polskie prawo. Obywatele polscy (to ważne, trzeba mieć obywatelstwo) mogą wpłacać jedynie z konta osobistego, osobistą kartą kredytową lub czekiem. Szczegóły skarbnik@upr.org.pl

No i trzeba na nas głosować!

Wszystkich poza granicami Polski zapraszamy zawsze na http://www.upr.org.pl


*

UWAGA!

Partie transferowe (PiS, PO, LiD) zobaczyły, że stanowimy realną siłę, która programowo różni się od ich oferty. o­ni chcą pozostawienia status quo, my chcemy likwidacji podatku dochodowego dla firm rozliczających się PITem, likwidacji podatku dochodowego nakładanego bezsensownie na renty i emerytury, utrzymania ulgi rodzinnej, która likwiduje podatek dochodowy dla 10 mln Polaków, chcemy odrzucenia socjalistycznego Traktatu Reformującego UE wraz z KPP (nie mylić z Komunistyczną Partią Polski – to podobna w treści Karta Praw Podstawowych UE, odrzucona przez Wielką Brytanię), chcemy konkurencyjności walut, a nie monopolu euro, chcemy suwerenności a nie podległości brukselskiej biurokracji i chcemy budowania na wartościach płynących z cywilizacji chrześcijańskiej, a nie „neutralności” rozumianej jako podważanie fundamentów nowożytnej Europy.

Dlatego prócz nie wpuszczania do studia TV używają zestawu znanych metod: zamilczania, ignorowania, manipulacji i sondaży, które martwi tylko to, że nie mogą nam pokazać MINUS ileś procent. Musimy jednak przekonać naszych wyborców, że świat widziany przez nich w mediach, jest zmanipulowany. Przez ostatnie wolne medium jakim jest internet każdy może to zobaczyć – mamy tu techniczne możliwości aby pokazać prawdę. Jednak nie każdy bywa w internecie, nie każdy o tym wie.

Pozostało nam 2 tygodnie. Albo każdego dnia będziemy przekonywać Polaków, że warto głosować na przedstawicieli UPR startujących z list Komitetu Wyborczego LPR (lista nr 3), albo Polacy uwierzą tym, którzy okłamują ich od kilkunastu lat.

Nie czekajmy na ostatni dzień. Nie lekceważmy swojej nieobecności w czasie głosowania. Każdy głos będzie się liczył. Brak kogokolwiek z nas, naszych rodzin i naszych przyjaciół i znajomych będzie oznaczał stratę. Każdy głos na listę nr 3 – będzie przybliżał nas do przełamania monopolu tych, którzy od kilkunastu lat kradną nam nasze marzenia o Wolnej Polsce.

21 października głosujmy na przedstawicieli UPR na listach Komitetu Wyborczego LPR, lista nr 3!


(more…)

Debata gigantów

Październik 2, 2007

Skandal w TVP – nagranie.

Październik 1, 2007

w pewnym momencie słychać szczekaczkę w uchu prowadzącej ” ….. zmień temat” (ktoś słyszy wyraźnie?)

Nagranie z gazeta.pl dyskusji kuluarowej przed programem TUTAJ

 

прив’етствие Комиссар пис !

„… Kierownictwo TVP, wspierając w poniedziałek moją decyzję, wystąpiło jednocześnie w obronie tych wartości, które pozwalają tworzyć normalną publicystykę. Szkoda, że nie rozumie tego lider LPR.”Joanna Lichocka

Tutaj p. Lichocka tłumaczy jak „nie uległa naciskom” 
Oto komentarz z bloga posła PSL-u p. Piechocińskiego uczestniczącego w „incydencie”

Setki razy za róznych prezesów i w róznych kadencjach uczestniczyłem w programach TVP to co jednak wydarzyło się przed dzisiejszym programem FORUM to mega skandal zaprzeczający elementarnej uczciwośći,wolności słowa ,konstytucyjnego prawa obywateli do informacji i misji TVP.

scena I parter :

Przed programem spotykam Radka Sikorskiego,Mariana Piłkę i po „pastowaniu” ruszamy pod studio 2.Po drodze mówimy o debacie Kaczyński-Kwaśniewski.

scena 2 I piętro pod Studiem 2:

Stoi w otoczeniu kilku dziennikarzy Janusz Korwin Mikke a od drzwi wejściowych do Studia dzielą Go dwaj ochroniarze.Małgorzata Raczyńska informuje JKM ,ze reprezentantem prawicy w programie jest Marian Piłka.Piłka szybko wyjaśnia ,ze dostał telefon z zaproszeniem ale startuje do Senatu z listy innego komitetu niz LPR i w związku z tym nie może reprezentować tej formacji.Ucieszony wyjaśnieniem nieporozumienia popieram JKM aby znalazł się w gronie debatujących .Przyjeżdza Roman Gertych zawiadomiony o incydencie.

Raczynska w dalszym ciągu jednak w imieniu Prezesa Urbańskiego podtrzymuje decyzję o niedopuszczeniu JKM do programu.Cały czas tak na wszelki wypadek jak wyjaśniaja nam pracownicy TVP jesteśmy filmowani.

Pytam na jaki wszelki wypadek czy ze strony JKM czy innego uczestnika programu coś pracownikom TVP zagraża.Atmosfera robi się goraca .Komentuję to ostro ,ze jest to nie do przyjęcia aby pracownicy TVP a nawet sam Prezes decydował kto w czyim imieniu moze albo nie moze przedstawiać poglądów.Zapada decyzja w imieniu LPR wystąpi Roman Gertych

(more…)